Newyddion


Adroddiad Ysgol Rhiwlas
Adroddiad Mis Chwefror at gyfer Llais Ogwan Chwefror - cliciwch yma

 

Canllaw Taliadau Ar-lein i Ysgolion
Cliciwch yma i ddarllen y canllawiau

Trip i Tesco
Dydd Llun, Ionawr 23 cafodd disgyblion dosbarth Mr Davies gyfle i ymweld ag archfarchnad Tesco ym Mangor, fel rhan o'u hymgyrch Fferm i'r Fforc. Mae dosbarth CA2 wrthi'n astudio sut i greu bara ar hyn o bryd a chawsant gyfle i ddylunio toes a chreu eu bara eu hunain yn ystod yr ymweliad yn ogystal â chael ei goginio yn y popty enfawr yng nghefn y siop.

 

Ymweliad gan Marc Griffiths
Dydd Mercher, 25 Ionawr, daeth Marc Griffiths i Ysgol Rhiwlas i gynnal hyfforddiant i ddisgyblion Yr Adran Iau am sut i ddefnyddio yr offer radio newydd sydd wedi cyrraedd yr ysgol. Bydd y disgyblion yn gallu creu eu rhaglenni radio eu hunain o hyn ymlaen a'u darlledu ar Cymru FM a byddant yno'n fyw i bawb allu eu clywed ar y we. Mae'r disgyblion yn edrych ymlaen yn arw at gael sgriptio eu rhaglenni radio eu hunain a dewis caneuon ar gyfer y darllediadau.

Sioe 'Dychmygwch'
Llongyfarchiadau i Martha Woolley am ennill sioe 'Dychmygwch' i'r ysgol mewn cystadleuaeth gan y llyfrgell. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

Nodyn i'r dyddiadur

Cynhelir Ffair Nadolig Ysgol Rhiwlas ar 24 Tachwedd am 5.30 yr hwyr.

Cynhelir Cyngerddau Nadolig Ysgol Rhiwlas ar 6 a 7 Rhagfyr yn Neuadd yr Ysgol.

 

Ffair Lyfrau

Mae Ffair Lyfrau wedi bod yn cael ei chynnal yn neuadd yr ysgol rhwng 7 Tachwedd ac 11 Tachwedd. Diolch i bawb am bob cefnogaeth i'r digwyddiad, roedd yn gyfle gwych i gychwyn meddwl am y Siopa Nadolig.

 

Disgo Calan Gaeaf

Roedd sain cerddoriaeth i'w glywed o dop y pentref nos Fawrth, 1 Tachwedd gan fod disgyblion Ysgol Rhiwlas yn brysur yn dawnsio, ac yn mwynhau eu hunain, yn y disgo Calan Gaeaf.

Ymweliad Colin Diamond

Dydd Gwener, 21 Hydref, cafodd disgyblion yr Ysgol wledd wrth i Colin Diamond ymweld â'r ysgol i gynnal gweithdy drymio ac offer taro. Roedd atsain y samba i'w glywed trwy'r pentref a phawb wedi cael diwrnod cerddorol gwerth chweil.

 

Noson Sinema

Nos Wener, 14 Hydref, cynhaliwyd noson Sinema yn neuadd yr ysgol. Diolch i Gyfeillion Ysgol Rhiwlas am drefnu'r noson. Roedd y neuadd yn llawn a phawb yn mwynhau cŵn poeth, diod, popcorn a melysion, wrth wylio'r ffilm. Charlie a'r Ffatri Siocled oedd y ffilm, i gyd-fynd â'r gwaith mae'r disgyblion wedi bod yn ei wneud ar Roald Dahl a chanmlwyddiant ei eni. Hefyd, er mwyn dilyn thema'r ffilm, roedd gwobr arbennig, ar ffurf tocyn aur, wedi ei guddio gan y Cyfeillion mewn bar o siocled. Llongyfarchiadau mawr iawn i Aaron am ennill a chwarae teg iddo am rannu ei wobr, ar y noson, gyda'i ffrindiau.

Llwyddiant yn Eisteddfod Sir yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i'r Tîm Dawnsio am ddod yn fuddugol yn Eisteddfod Sir yr Urdd yng Nghricieth, nos Fercher 16 Mawrth. Ymlaen i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Sir y Fflint yn awr a phob lwc iddynt.

 

Ymweliad â Mynydd Gwefru

Bu disgyblion yr Adran Iau ar ymweliad â Mynydd Gwefru yn Llanberis, am fore, yn dysgu am sut y cynhyrchir ynni drwy ddefnyddio dwr. Roedd hyn yn yn rhan o'u thema y tymor hwn yn ymwneud ag ynni.

 

Ymweliad Fferm y Foel

Dydd Mawrth - 14 Mawrth cafodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen fynd ar drip gyda Mrs Goosey, i Fferm y Foel. Roedd yr haul yn gwenu arnynt a phawb wedi mwynhau eu hunain yn ofnadwy, yn cael bwydo'r anifeiliaid a hyd yn oed cael trip yn nhrelar y tractor a'r beic pedair olwyn.

 

Ymweliad Capel y Ffynnon

Dydd Mercher - 16 Mawrth bu'r Adran Iau ar ymweliad â Chapel y Ffynnon, Bangor. Cawsant wrando ar hanes y Pasg Cyntaf yn cael ei adrodd, a gweld rhai o aelodau'r capel yn actio rhannau o'r hanes, er mwyn dod a'r hanes yn fyw iddynt. Cafodd y disgyblion gyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ail ysgrifennu hanes yr Wythnos Olaf a daeth Mr Steffan Job i'r ysgol i feirniadu'r straeon. Llongyfarchiadau i Osian Wyn Rowlands, Blwyddyn 5, am ennill y gystadleuaeth a derbyn wy Pasg siocled fel gwobr.

 

Pencampwriaethau Gymnasteg Gwynedd

Bu grwp o ddisgyblion o'r Adran Iau yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Gymnasteg Gwynedd yn ddiweddar. Llongyfarchiadau mawr iddynt ar eu perfformiad graenus.

Sioe Rita Gawr
Ar ddydd Mawrth, 2 Cwefror, bu oll o ddisgyblion yr ysgol ar y bws i Neuadd Ogwen i weld sioe Rita Gawr. Roedd pawb wedi mwynhau'r sioe ac wedi cael cyfle i ddysgu am hanes y cawr lleol oedd yn byw mewn ogof ar y Wyddfa.


Disgo Santes Dwynwen
Yn anffodus gohiriwyd disgo Santes Dwynwen oherwydd y tywydd garw iawn yn Rhiwlas ar y noson. Er hynny, ar nos Fercher, 24 Chwefror, cafodd y disgyblion gyfle i wisgo dillad crand a dawnsio oddi amgylch neuadd yr ysgol, nes bod pawb wedi blino'n lân, ond wedi mwynhau eu hunain yn fawr.


Crefftau Santes Dwynwen
Roedd cariad yn yr aer yn Rhiwlas ar 25 Ionawr oherwydd fod disgyblion y Cyfnod Sylfaen wedi bod yn brysur yn pwyso a mesur fel rhan o'u gwaith mathemateg cyn mynd ati i fesur cynhwysion er mwyn coginio bisgedi siâp calonnau. Cawsant gyfle hefyd i greu a dylunio cardiau Santes Dwynwen bendigedig. Cliciwch yma i weld y lluniau


Thema Fferm Fach (CS)
Fferm fach yw thema Cyfnod Sylfaen ar gyfer y tymor hwn, byddant yn gwneud gwaith ar anifeiliaid fferm a hefyd yn cael cyfle i ddarllen y stori Iar fach goch ymhellach. Cliciwch yma i weld y lluniau


Thema Ynni (CA 2)
Prynhawn Dydd Mercher, 24 Chwefror, roedd prysurdeb mawr oddi amgylch pentref Rhiwlas gan fod disgyblion Blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn cerdded oddi amgylch y pentref, gyda Mr Davies, yn edrych ar y defnydd o ynni yn y gymuned. Gwaith ar ynni yw eu thema am yr hanner tymor hwn. Fel rhan o'r thema, hefyd, maent wedi cael y cyfle i ymweld â Mynydd Gwefru, Llanberis, ar 2 Mawrth, er mwyn dysgu am rhai o'r generaduron mwyaf pwerus sydd yno ac sy'n helpu i gynhyrchu'r holl ynni.


Sioe Tag S4C
Cafodd disgyblion Blwyddyn 5 a 6 gyfle i fynd i weld Sioe Jambori Tag a oedd wedi ei threfnu, mewn cydweithrediad â S4C a Siarter Iaith Gwynedd, yng Nghanolfan Tennis Arfon. Roedd y disgyblion wedi gwirioni yn cael cyfarfod â rhai o'r cymeriadau, wyneb yn wyneb, megis DJ Sal, Mari Lovegreen ac Owain Williams, cyflwynwyr Sioe Tag.


Ymweliad PC Beca
Bu PC Beca yn ymweld â'r ysgol eto y tymor hwn. Bu'n trafod pwysigrwydd cymryd gofal hefo moddion hefo'r Cyfnod Sylfaen a thrafod effaith cyffuriau ag alcohol ar y corff gyda Cyfnod Allweddol 2. Cliciwch yma i weld y lluniau.


Wythnos RSPB
Mae plant y Cyfnod Sylfaen wedi bod yn brysur yn arsylwi ar yr adar eto eleni ar gyfer ein prosiect blynyddol i gyd fynd â wythnos RSPB. Cafodd y disgyblion gyfle hefyd i greu teisen adar eu hunain i fynd adref. Cliciwch yma i weld y lluniau

Cinio Nadolig
Diolch yn fawr iawn i Anti Shan am y cinio Nadolig blasus a gawsom yn yr ysgol amser cinio, dydd Mercher, Rhagfyr 2. Pawb wedi bwyta llond eu boliau ac yn teimlo'n ddigon cysglyd yn y prynhawn ar ôl bwyta cymaint.


Ymweliad â Thŷ Bwyta Indiaidd, Meghna
Cafodd plant CS gyfle i flasu amrywiaeth o fwydydd Indiaidd yn ystod eu hymweliad âr tŷ bwyta yn ddiweddar, atgyfnerthu eu gwaith thematig oedd pwrpas yr ymweliad. Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr iawn.


Pantomeim
Brynhawn dydd Mercher, Rhagfyr 9 cafodd disgyblion CA2 fynd i Galeri, Caernarfon i weld Dacw Mam yn Dwad.


Sioeau Nadolig
Cafwyd perfformiadau gwych gan ddisgyblion CS yn cyflwyno Nadolig o amgylch y Byd a disgyblion CA 2 yn cyflwyno stori Scrooge. Roedd neuadd yr ysgol yn orlawn ar gyfer perfformiad prynhawn a nos Lun, Rhagfyr 14 ac ar gyfer y perfformiad nos Fawrth, Rhagfyr 15. Gwaith ardderchog blantos, rydych i gyd wedi gweithio'n galed iawn. Da iawn chi.

Siop Lyfrau
Cafwyd siop lyfrau llwyddiannus iawn yn neuadd Ysgol Rhiwlas yn ystod y ddwy wythnos gyntaf wedi gwyliau hanner tymor, fel rhan o'r pythefnos darllen cŵl. Cafodd y disgyblion a'r rhieni gyfle i brynu amrywiaeth o lyfrau Cymraeg a Saesneg. Ar ddiwedd y pythefnos cawsom ddiwrnod hwyliog gyda'r disgyblion i gyd yn cael cyfle i wisgo i fyny fel eu hoff gymeriad o lyfr.


Sialens Ddarllen Llyfrgell Gwynedd
Mae llawer o ddisgyblion yr ysgol wedi bod yn llwyddiannus eto eleni yn cwblhau sialens ddarllen llyfrgell Gwynedd dros wyliau'r Haf. Maent wedi llwyddo i ymweld â'r llyfrgell dair gwaith yn ystod y gwyliau ac wedi derbyn medal hardd a'r teitl torri pob record wedi ei ysgrifennu arni. Da iawn chi blantos, daliwch ati gyda'r darllen.


Diwrnod Plant mewn Angen
Llwyddodd disgyblion yr ysgol i gasglu swm nid ansylweddol o arian ar ddiwrnod Plant mewn Angen eleni. Gweithiodd y Cyngor Ysgol yn eithriadol o galed yn trefnu'r gweithgareddau. Cynhaliwydd caffi i rieni a chyfeillion yr ysgol gael galw i mewn am baned rhwng 10 a 12, cafodd oll o ddisgyblion yr ysgol ddod i'r ysgol mewn dillad thema "Pudsey", roedd garddfandiau a chlustiau Pudsey ar werth yn yr ysgol ar y diwrnod a chynhaliwyd cystadleuaeth i ddyfalu dyddiad Penblwydd Pudsey.


Gwobr Aur Siarter Iaith Gwynedd
Brynhawn dydd Iau, Tachwedd 12 cafodd aelodau y Cyngor Ysgol fynd i dderbyn eu Tystysgrif Aur Siarter Iaith mewn seremoni hyfryd yn Ysgol Syr Huw Owen yng Nghaernarfon. Roedd yn agos i 200 o ddisgyblion yn bresennol yn y seremoni, cynrychiolaeth o oll o ysgolion cynradd ardal Arfon. Cafodd y disgyblion eu diddanu gan yr actores Siwan Llynor yn adrodd straeon am Archarwyr Cymru. Llongyfarchiadau mawr i'r Cyngor Ysgol am eu gwaith caled ac i Mrs Goosey am eu harwain gyda'r gwaith.

Ymweliad ac Amgueddfa Byd Awyr Dinas Dinlle
Bore dydd Mercher, Hydref 21 cafodd disgyblion yr Adran Iau fynd ar drip cyffrous iawn i Amgueddfa Byd Awyr Dinas Dinlle. Roedd llawer iawn o'r bechgyn yn edrych ymlaen yn fawr iawn at fynd. Y cyswllt gyda ein thema Yr Ail Ryfel Byd oedd y rheswm am y trip. Cawsom weld amrywiol awyrennau ag offer a ddefnyddiwyd yn y cyfnod.


Gwasanaeth Diolchgarwch, Capel Pisgah.
Nos Iau, Hydref 22 bu oll o ddisgyblion yr ysgol yn cynnal Gwasanaeth Diolchgarwch yng nghapel Pisgah, Rhiwlas. Braf oedd gweld gymaint o rieni a chyfeillion wedi dod ynghŷd i gefnogi'r disgyblion. Roedd ôl gwaith ymarfer caled ar y gwasanaeth ag oll o'r disgyblion yn canu'n fendigedig. Hoffem ddiolch, fel ysgol, i Mrs Einir Wyn Williams am roi o'i hamser i hyfforddi'r disgyblion gyda'r canu a chynorthwyo gyda'r paratoadau ar gyfer y gwasanaeth.


Cinio Thema Cwpan Y Byd
Cawsom ginio arbennig a blasus dros ben gan Anti Siân fel dathliad o gwpan rygbi'r byd. Pawb yn bwyta llond eu boliau ac yn mwynhau bob munud.

Mae hi wedi bod yn gychwyn tymor eithaf prysur ar ddisgyblion Ysgol Rhiwlas eto eleni. Mae disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn astudio'r thema Elen Benfelen a disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn astudio Blits, fel thema, ac yn cael cyfle i ddysgu am effaith yr Ail Ryfel Byd ar drigolion Rhiwlas, gan ymchwilio i straeon damweiniau awyrennau lleol a hanesion yr ifaciwis a ddaeth i'r ardal. Os oes gan ddarllenwyr Llais Ogwan arteffactau neu straeon, a fyddai'n cydfynd â'r thema yma, rwy'n sicr y byddai'r disgyblion yn gwerthfawrogi cael eu gweld/clywed.

Hoffem, fel ysgol, longyfarch Anti Maggie am ddod yn nain, unwaith eto.


Cyfeillion Ysgol Rhiwlas
Cynhaliwyd noson ffilm lwyddiannus yn Neuadd Ysgol Rhiwlas, nos Wener - 25 Medi, o dan ofal Cyfeillion Ysgol Rhiwlas, a cafodd y disgyblion gyfle i wylio'r ffilm Boxtrolls, gan fwynhau bwyta popcorn a melysion ar yr un pryd.


Disgo
Nos Iau, Hydref 1af, cynhaliwyd disgo yn neuadd yr ysgol i godi arian tuag at yr ysgol. Roedd y disgyblion a'r oedolion yn cael cyfle i wisgo gwisg ffansi a phawb wedi gwneud ymdrech ac yn edrych yn smart iawn. Cafodd pawb hwyl fawr yn dawnsio a gwrando ar y gerddoriaeth.
Diolch i Ffrindiau'r Ysgol am godi arian tuag at gostau'r wal ddringo.


Safwe Ysgol Rhiwlas
Mae safwe newydd Ysgol Rhiwlas bron iawn yn barod i'w chyhoeddi. Byddwn yn cyhoeddi y manylion maes o law. Diolch o galon i'r cyfeillion am eu cyfraniad hael tuag at greu'r safle we yma.


Co-op Ffrwythau a Llysiau
Mae'r Co-op Llysiau a Ffrwythau yn parhau i fod yn weithredol gennym yma yn yr ysgol. £3 y bag am ffrwythau a llysiau ffres, yn wythnosol. Mae angen cyflwyno yr arian a'r archeb i un o aelodau staff yr ysgol, cyn amser cinio ar ddydd Mercher o bob wythnos. a bydd y bag yn barod i'w gasglu ar ôl cinio ar ddydd Gwener o bob wythnos.


Taith gerdded noddedig
Dydd Mercher, Hydref 7, 2015 bu disgyblion Ysgol Rhiwlas yn cynnal taith gerdded noddedig, i godi arian at brynu Pergola/llwyfan tu allan, ar gyfer yr ysgol. Roedd pawb yn cerdded ar hyd Lon Las Ogwen a chawsom daith wrth ein bodd gan weld rhyfeddodau ar y ffordd. Roedd pawb wedi gwisgo dillad cynnes ac esgidiau cyfforddus ar gyfer y daith ac wedi dod a digon o fwyd a diod gyda hwy.