Cyfnod Sylfaen

imageCroeso i ddosbarth y Cyfnod Sylfaen le croesawir ddisgyblion o oed 3-7oed cyn iddynt symud ymlaen I ddosbarth Cyfnod Allweddol 2. Ein nôd yw meithrin annibynniaeth, hunan falchder a rhoi Sylfaen cadarn i daith dysgu eich plentyn.
Caiff plant di-Gymraeg eu trochi yn y Gymraeg yn sensitif gan ganmol, annog a gwobrwyo wrth i’r plentyn lwyddo a chyflawni camau bach. Sicrhawn hefyd fod y plant a daw o aelwydydd Cymraeg yn cyfoethogi eu hiaith ac yn cael eu herio yn briodol i’w gallu.
Rydym yn ffodus iawn i fod mewn ardal sy’n cynnig nifer o gyfleoedd i ddysgu yn yr awyr agored ac fe wnawn defnydd cyson o’r ardal leol ac o’m gwarchodfa natur ar dir ysgol gan ddysgu drwy egwyddorion Ysgol y Goedwig yn wythnosol. Mae gennym esgidiau glaw a dillad gwrth dwr priodol gan bod disgwyl i’r plant fod allan ym mhob tywydd ac eithrio gwyntoedd cryfion.
Caiff y plant eu dysgu ar draws chwech maes sef:

  • Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth ddiwylliannol

  • Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

  • Datblygiad Mathemategol

  • Datblygiad Corfforol

  • Datblygiad Creadigol

  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd.

Drwy astudio y meysydd uchod, bydd sylfeini cadarn i ddarllen, ysgrifennu a rhifedd y plant a thrwy ddefnyddio ystafell gyfrifiadurol ein hysgol, byddwn yn arfogi’r plant â sgiliau technoleg gwybodaeth i’w defnyddio yng Nghyfnod Allweddol dau a thu hwnt.

Rhoddir bwyslais ar brofiadau uniongyrchol a dysgu drwy brofiad yn y Cyfnod Sylfaen ac felly byddwn yn mynd ar ymweliadau ac yn gwahodd ymwelwyr yn aml i’r ysgol.

O dan cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen, mae Datblygiad Personol a Chymdeithasol y plant yn bwnc craidd ac wrth wraidd addysg eich plentyn. Er mwyn i blentyn lwyddo, mae’n rhaid iddo fod yn hapus ac yn barod i ddysgu. Erfynnwn arnoch i gysylltu os oes unrhywbeth yn peri gofid i chi neu’ch plentyn ac ymfalchiwn yn ein perthynas agos hefo rhieni ein disgyblion a’n polisi drws agored.

Cliciwch yma i weld ein lluniau