Cyfnod Allweddol 2

imageMae Cyfnod Allweddol 2 yn cynnwys disgyblion o flwyddyn 3 i flwyddyn 6. Yma byddant yn datblygu ar eu sgiliau a ddysgwyd yn y Cyfnod Sylfaen. Bydd nifer o ddatblygiadau newydd yn dod i ran plentyn ym mlwyddyn 3 gan gynnwys gwersi ffurfiol yn y Saesneg a bydd pynciau eraill yn cael eu cyflwyno trwy y Saesneg.
Byddwn yn cadarnhau a datblygu Cymraeg a Saesneg pob plentyn yn eu holl agweddau goddefol a gweithredol, er mwyn sicrhau ei fod yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu'n rhwydd ac yn hyderus yn y ddwy iaith pan fo'n trosglwyddo i'r ysgol uwchradd. Cynigir darpariaeth arbennig ar gyfer newydd-ddyfodiaid di-Gymraeg mewn Uned Iaith yng Nghanolfan Iaith Maesincla.

Mae newidiadau mawr o fewn cwricwlwm CA2 gyda chwricwlwm newydd eisoes wedi ei gyflwyno o fewn Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a newidiadau cynhyrfus i’r gweddill o’r pynciau ar droed yn sgil Adroddiad yr Athro Donaldson.

Ar hyn o bryd mae ‘r cwricwlwm wedi ei rannu i nifer o bynciau – Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Saesneg, Gwyddoniaeth, TGCH ac Addysg Grefyddol a elwir yn bynciau craidd a Chelf a Thechnoleg, Hanes, Daearyddiaeth, AbaCH, Cerdd ag Addysg Gorfforol.

Rhoddir pwyslais mawr ar fedrau meddwl a rhoddir sylw penodol i asesu ar gyfer dysgu sydd yn rhoi cyfrifoldeb ar y disgyblion i wybod sut meant yn dysgu a’r hyn sydd angen ei wneud i wella.

Bydd y Pennaeth, mewn ymgynghoriad a'r Corff Llywodraethu, yn paratoi ac adolygu'n rheolaidd y ddogfen sy'n datgan sut mae'r ysgol yn bwriadu gweithredu polisi iaith yr Awdurdod Addysg.

Cylch themau CA2 - yma yn fuan...

Cliciwch yma i weld ein lluniau